شیمی پیام نور
گزارش کار اصول تصفیه آب اندازه گیری اکسیژن شیمیایی محلول در آب   برای مشاهده بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.   تئوری آزمایش: اکسیژن محلول شاخصی مربوط به کیفیت آب

گزارش کار اصول تصفیه آب - اندازه گیری اکسیژن شیمیایی محلول در آب

شنبه 5 آذر 1390

گزارش کار اصول تصفیه آب

اندازه گیری اکسیژن شیمیایی محلول در آب

 

برای مشاهده بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

 
تئوری آزمایش:

اکسیژن محلول شاخصی مربوط به کیفیت آب است. گرچه اکسیژن محلول ارتباط مستقیمی با کیفیت آب آشامیدنی ندارد ولی وجود آن در آبهای سطحی بقای آبزیان را امکان پذیر می سازد و از طرف دیگر به عنوان شاخصی است برای تعیین غلظت مواد ارگانیکی و مغذی در آب . میزان کم اکسیژن محلول در آب اکثرا دلالت بر غلظت زیاد مواد آلی در حال تجزیه در آب دارد.نظر به اینکه مواد ارگانیکی به وسیله باکتری ها تجزیه می شوند بنابراین برای تجزیه آن به وسیله این موجودات اکسیژن آب پیوسته تقلیل می یابد و در نتیجه در اثر تهی شدن اکسیژن در اکوسیستم های آبی مرگ و میر موجودات آبزی حتمی خواهد بود.


عوامل موثر بر حلالیت اکیسژن در آب:

درجه حرارت
فشار جزئی اکسیژن در تماس با آب
شوری آب

عوامل کنترل کننده موجودیت اکسیژن در آب های طبیعی:

مقدار مخلوط شدن اکسیژن بین هوا و آب
اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی
اکسیژن مورد نیاز شیمیایی

واکنش انجام گرفته طی تیتراسیون به صورت زیر می باشد.

 

2MnO4 - + 5 C2O42- + 16 H+ à 10 CO2 + 8 H2O + 2 Mn +2