شیمی پیام نور
شیمی عمومی 2 جدا كردن كاتيون هاي سرب از بقيه كاتيون هاي گروه نقره   برای مشاهده بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.   دا نمودن سرب از جيوه و نقره: رسوب هاي گروه كامل ن

شیمی عمومی 2 : جدا كردن كاتيون هاي سرب از بقيه كاتيون هاي گروه نقره

جمعه 04 آذر 1390

شیمی عمومی 2

جدا كردن كاتيون هاي سرب از بقيه كاتيون هاي گروه نقره

 

برای مشاهده بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

 

دا نمودن سرب از جيوه و نقره:
رسوب هاي گروه كامل نقره عبارتند از مخلوطي از تركيبات AgCl , Hg2Cl2 , PbCl2 براي شناسايي و تعيين اينكه كدام كاتيون در مجموعه ي اين رسوب ها حضور دارد يا نه بايد ، روش جدا سازي سه تركيب فوق را از يكئيگر و به ترتيب انجام داد. در اين روش ابتدا سرب را از نقره و جيوه جدا مي سازيم.سپس نقره را از جيوه جدا مي كنيم.PbCl2 در آب گرم محلول است ، در صورتي كه AgCl , Hg2Cl2 در آب گرم نا محلول اند.مطالب فوق اساس جدا كردن كاتيون هاي سرب از بقيه ي كاتيون ها مي باشند.

آزمايش2:جدا كردن كاتيون هاي سرب از بقيه كاتيون هاي گروه نقره

وسايل مورد نياز: هم زن شيشه اي قطره چكان لوله ي آزمايش پي ست آب مقطر سانتري فيوژ چراغ الكلي ارلن ماير كوچك
مواد مورد نياز:
اسيد كلريدريك واسيد نيتريك
طريقه ي انجام آزمايش:
در يك بشر 50 ميلي ليتري 20 ميلي ليتر آب كاملاً مقطر ريخته و آنرا توسط چراغ الكلي گرم مي نمائيم.به رسوباتي كه از آزمايش 1 به دست آورده ايم بين 15 تا 20 قطره آب مقطر 80 درجه سانتيگراد اضافه مي كنيم. پس از آن لوله ي آزمايش را كاملاً تكان مي دهيم .پس از اينكه لوله ي آزمايش را كاملاً هم زديم ، آن را در سانتريفيوژ قرار مي دهيم ، پس از عمل سانتريفيوژ مانند آزمايش قبل محلول روي لوله ي آزمايش كه شامل يون هاي سرب Pb++ مي باشد به داخل لوله ي آزمايش يا ارلن ماير كوچك براي انجام آ»مايش 3 انتقال مي دهيم.
رسوب را 2 بار و هر بار با 10 قطره آب مقطر بشوئيد و آن را براي آزمايش 3 نگه داريد.