شیمی پیام نور
  اینم یه روش خوب برای حفظ کردن جدول تناوبی: گروه۱:لیلا(Li) نكند(Na) كه(k) روبه(Rb) سوزانده(Cs) فرنگیز(Fr). گروه۲:بگو(Be)منیژه(Mg) كله ات را(Ca) سرویس میكنم (Sr)با(Ba) رنده(Ra). گروه۳:بگو (B) الو (Al) جواد (Ga) اینجا (In) تیمارستان(Ti). گروه۴:كسی© (Si) گریه(Ge) نكندسر (Sn) بی پولی(Pb). گروه۵:نگو (N) پرسپولیس (P) اس آ اس (As) بگواستقلال(Sb) بی طرفه(Bi). گروه۶:اه(O) سنی(S) سویرم(Se) تلی (Te) پروفسور(Po) .(تركی) گروه۷:فرید (F) كلم (Cl) برد (Br) ایرج (I) آتش (At).   حفظ کردن جدول تناوبی…

حفظ کردن جدول تناوبی

دوشنبه 15 خرداد 1391

 

اینم یه روش خوب برای حفظ کردن جدول تناوبی:

گروه۱:لیلا(Li) نكند(Na) كه(k) روبه(Rb) سوزانده(Cs) فرنگیز(Fr).

گروه۲:بگو(Be)منیژه(Mg) كله ات را(Ca) سرویس میكنم (Sr)با(Ba) رنده(Ra).

گروه۳:بگو (B) الو (Al) جواد (Ga) اینجا (In) تیمارستان(Ti).

گروه۴:كسی© (Si) گریه(Ge) نكندسر (Sn) بی پولی(Pb).

گروه۵:نگو (N) پرسپولیس (P) اس آ اس (As) بگواستقلال(Sb) بی طرفه(Bi).

گروه۶:اه(O) سنی(S) سویرم(Se) تلی (Te) پروفسور(Po) .(تركی)

گروه۷:فرید (F) كلم (Cl) برد (Br) ایرج (I) آتش (At).