شیمی پیام نور
  ترین های شیمی را در ادامه مطلب مشاهده کنید!از مهمترین واکنشهای جابجایی دوگانه : واکنشهای رسوبی که در آنها مخلوط کردن محلول   دو نمک به تشکیل نمک نامحلول می انجامد .   مهمتری

ترین های شیمی

پنجشنبه 23 مهر 1394

 

ترین های شیمی را در ادامه مطلب مشاهده کنید!

از مهمترین واکنشهای جابجایی دوگانه : واکنشهای رسوبی که در آنها مخلوط کردن محلول

 

دو نمک به تشکیل نمک نامحلول می انجامد .

 

مهمترین کود شیمیایی نیتروژن دار در جهان : آمونیم نیترات ( NH4NO3 )

 

مهمترین حلال صنعتی پس از آباتانول

 

رایج ترین روش بیان غلظتغلظت مولار ( مولاریته )

 

ساده ترین کربوکسیلیک اسید : متانوئیک اسید ( HCOOH )

 

آشناترین کربوکسیلیک اسید : اتانوئیک اسید ( CH3COOH )

 

یکی از مهمترین مشتقات کربوکسیلیک اسیدها : استر ها

 

ساده ترین آمینواسیدها : گلی سین ( آمینو اتانوئیک اسید )

 

یکی از مهمترین و پرکاربردترین روشهای حفاظت فلزها : حفاظت کاتدی

 

یکی از ارزشمندترین و پرکاربردترین فلزها : آلومینیم

 

انجام شدنی ترین واکنشها : واکنشهایی که در فراورده هایشان اتمها به هشت تایی پایدار

 

رسیده اند .

 

نزدیکترین لایه الکترونی به هسته = نخستین سطح انرژی : سطح انرژی K

 

تازه ترین مدل اتمیمدل کوانتومی که بر پایه رفتار دوگانه الکترون و با تاکید بر رفتار موجیالکترون استوار است .

 

خط طیفی با کمترین طول موج ( بیشترین انرژی ) در طیف خطی اتم هیدروژن : خط بنفش با طول موج 410 نانومتر که مربوط به سقوط الکترون از n=6 ----> 2 است .

 

مهمترین نکته در جدول تناوبی : تشابه آرایش الکترونی عنصرهای یک خانواده در بسیاری گروه های جدول.

 

سبکترین ذره زیر اتمی : الکترون

 

واکنش پذیرترین فلزها : فلزهای قلیایی

 

واکنش پذیرترین نافلزها : هالوژنها

 

سبکترین فلز : لیتیم

 

مشهورترین فلز قلیایی خاکیکلسیم

 

مشهورترین اکتنید : اورانیم

 

فراوانترین عنصرهای موجود در پوسته زمین : سیلیسیم و اکسیژن

 

فراوانترین عنصر جهان : هیدروژن

 

فراوانترین ترکیب هیدروژن : آب

 

سبکترین عنصرهیدروژن

 

کمترین الکترونگاتیویسزیم

 

بیشترین الکترونگاتیوی : فلوئور

 

کمترین انرژی نخستین یونش : سزیم

 

بیشترین انرژی نخستین یونشهلیم

 

ساده ترین ترکیبهای آلی : هیدروکربنها

 

ساده ترین هیدروکربنهاالکانها

 

 

اوربیتال با کمترین انرژی در هر تراز انرژیاوربیتال کروی