شیمی پیام نور
  ترین های شیمی را در ادامه مطلب مشاهده کنید!ترین,شیمی,ترین ها شیمی,بهترین شیمی,بهترین,ترینترن,اوربتال,ساده ترین,بیشترین,کمترین,فراوانترین,عنصر,

ترین های شیمی

پنجشنبه 23 مهر 1394

 

ترین های شیمی را در ادامه مطلب مشاهده کنید!

از مهمترین واکنشهای جابجایی دوگانه : واکنشهای رسوبی که در آنها مخلوط کردن محلول

 

دو نمک به تشکیل نمک نامحلول می انجامد .

 

مهمترین کود شیمیایی نیتروژن دار در جهان : آمونیم نیترات ( NH4NO3 )

 

مهمترین حلال صنعتی پس از آباتانول

 

رایج ترین روش بیان غلظتغلظت مولار ( مولاریته )

 

ساده ترین کربوکسیلیک اسید : متانوئیک اسید ( HCOOH )

 

آشناترین کربوکسیلیک اسید : اتانوئیک اسید ( CH3COOH )

 

یکی از مهمترین مشتقات کربوکسیلیک اسیدها : استر ها

 

ساده ترین آمینواسیدها : گلی سین ( آمینو اتانوئیک اسید )

 

یکی از مهمترین و پرکاربردترین روشهای حفاظت فلزها : حفاظت کاتدی

 

یکی از ارزشمندترین و پرکاربردترین فلزها : آلومینیم

 

انجام شدنی ترین واکنشها : واکنشهایی که در فراورده هایشان اتمها به هشت تایی پایدار

 

رسیده اند .

 

نزدیکترین لایه الکترونی به هسته = نخستین سطح انرژی : سطح انرژی K

 

تازه ترین مدل اتمیمدل کوانتومی که بر پایه رفتار دوگانه الکترون و با تاکید بر رفتار موجیالکترون استوار است .

 

خط طیفی با کمترین طول موج ( بیشترین انرژی ) در طیف خطی اتم هیدروژن : خط بنفش با طول موج 410 نانومتر که مربوط به سقوط الکترون از n=6 ----> 2 است .

 

مهمترین نکته در جدول تناوبی : تشابه آرایش الکترونی عنصرهای یک خانواده در بسیاری گروه های جدول.

 

سبکترین ذره زیر اتمی : الکترون

 

واکنش پذیرترین فلزها : فلزهای قلیایی

 

واکنش پذیرترین نافلزها : هالوژنها

 

سبکترین فلز : لیتیم

 

مشهورترین فلز قلیایی خاکیکلسیم

 

مشهورترین اکتنید : اورانیم

 

فراوانترین عنصرهای موجود در پوسته زمین : سیلیسیم و اکسیژن

 

فراوانترین عنصر جهان : هیدروژن

 

فراوانترین ترکیب هیدروژن : آب

 

سبکترین عنصرهیدروژن

 

کمترین الکترونگاتیویسزیم

 

بیشترین الکترونگاتیوی : فلوئور

 

کمترین انرژی نخستین یونش : سزیم

 

بیشترین انرژی نخستین یونشهلیم

 

ساده ترین ترکیبهای آلی : هیدروکربنها

 

ساده ترین هیدروکربنهاالکانها

 

 

اوربیتال با کمترین انرژی در هر تراز انرژیاوربیتال کروی