شیمی پیام نور
از مهمترین واکنشهای جابجایی دوگانه : واکنشهای رسوبی که در آنها مخلوط کردن محلول   دو نمک به تشکیل نمک نامحلول می انجامد .   مهمترین کود شیمیایی نیتروژن دار در جهان : آمونیم نیترات ( NH4NO3 )   مهمترین حلال صنعتی پس از آب : اتانول   رایج ترین روش بیان غلظت : غلظت مولار ( مولاریته )   ساده ترین کربوکسیلیک اسید : متانوئیک اسید ( HCOOH )   آشناترین کربوکسیلیک اسید : اتانوئیک اسید ( CH3COOH )   یکی از مهمترین مشتقات کربوکسیلیک اسیدها : استر…