شیمی پیام نور
از مهمترین واکنشهای جابجایی دوگانه : واکنشهای رسوبی که در آنها مخلوط کردن محلول   دو نمک به تشکیل نمک نامحلول می انجامد .   مهمترین کود شیمیایی نیتروژن دار در جهان : آمونیم نیت