شیمی پیام نور
آی پی و پورت تیرماه,آی پی و پورت,ip,potr,port chemsit,ip chemsitry,Springerlink,Ebscohost,bvdep,Jstor,CRCnetBASE,e-Book,

دسترسی به اشپرینگر و اسکوپوس

جمعه 27 اردیبهشت 1392

برای دسترسی میتوانید بر روی لینکهای زیر کلیک نمایید...

http://blogs.library.ucla.edu/biomedical/files/2010/08/SpringerLink.jpg

www.scopus.com

حتما پس از استفاده با کلیک بر روی لینک زیر خارج شوید:

Log Out


Username: 0707W59209 

Password: 3847774