شیمی پیام نور
پروژه پایانی تصفیه آب در پالایشگاهناخالصی های موجود در آب :مواد غیر محلول و معلق :1) ذرات ریز خاک و سنگ و مواد تشکیل دهنده بستر رودخانه ها که در اثر فرسایش زمین ایجاد شده اند.2) موجودات ریز زنده ( میک