شیمی پیام نور
از ترکیب مواد زیر به طور جداگانه دود تولید می شود: دود سفید غبار روی ، هگزاكلرو اتان و آلومینیم دود سفید پنتا اكسید فسفر و اسید فسفریك دود سیاه كلرات پتاسیم ، نفتالم و

بمب دود

شنبه 05 آذر 1390

از ترکیب مواد زیر به طور جداگانه دود تولید می شود:

دود سفید

غبار روی ، هگزاكلرو اتان و آلومینیم


دود سفید

پنتا اكسید فسفر و اسید فسفریك


دود سیاه
كلرات پتاسیم ، نفتالم و ذغال

 
دود خاكستری
گرد روی ، هگزاكلرو اتان و نفتالین

دود خاكستری
تترا كلرید سیلیكون و بخار آمونیم

دود زرد
اورا مین ، لاكتوز ، پتاسیم كلرات و كریوزیدین

 
دود زرد
اورا مین ، لاكتوز ، پتاسیم كلرات و آنتیموان سولفید