شیمی پیام نور
-کلیات (General)2-مخزن ذخیره اتان و مولکولهای سنگین و قـسمت جـداسازی اتـان از پـروپـان و مولکوله3- سیستم جداسازی گازCO2فلسفه کنترل اصلی4- گرمایش اولیه خوراک گازی :اثرات پارامترهای اصلی فرآیندی6- سیستم