شیمی پیام نور
دانلود مستند شیمی علم پر هیجان,اولین تشریح کنندگان ساختار اتم,هنری موزلی و حکایت کشف پروتون,تکمیل کنندگان جدول مندلیف,کاشف هلیم ، زنون و نئون,کشف دوبراینر,آشنایی با دیمیتری ایوانویچ مندلیف,جان دالتون،اولین طراح نظریه ی وزن اتمی,باسلیوس ، اولین تعیین کننده ی وزن عناصر,مستند شیمی,دانلود مستند شیمی,

دانلود مستند شیمی علم پر هیجان

سه شنبه 10 ارديبهشت 1392

 

 دانلود مستند

 

مستند 1-اولین تشریح کنندگان ساختار اتم

 

مستند2-هنری موزلی و حکایت کشف پروتون

 

مستند3-تکمیل کنندگان جدول مندلیف

 

مستند4-کاشف هلیم ، زنون و نئون

 

مستند 5-کشف دوبراینر

 

مستند6-آشنایی با دیمیتری ایوانویچ مندلیف

 

مستند 7  جان دالتون،اولین طراح نظریه ی وزن اتمی

 

مستند 8  باسلیوس ، اولین تعیین کننده ی وزن عناصر