شیمی پیام نور
  متن ارسالی توسط دکتر اشجاری  برای پروژه واحد روش استفاده از متون علمی شیمی:   هر پروژه فقط برای یک دانشجو انتخاب شود. در صورت انتخاب یک موضوع توسط دو نفر، به هر دوی آنه

پروژه های تحقیقی واحد روش استفاده از متون علمی شیمی

یکشنبه 20 فروردين 1391

 

متن ارسالی توسط دکتر اشجاری  برای پروژه واحد روش استفاده از متون علمی شیمی:

 

هر پروژه فقط برای یک دانشجو انتخاب شود. در صورت انتخاب یک موضوع توسط دو نفر، به هر دوی آنها نمره صفر تعلق میگیرد. اولویت با کسانی است که زودتر پروژه خود را انتخاب و در قسمت نظرات همین پست اطلاع دهد.

برای هر پروژه موارد زیر مطلوب است:

-         حداقل 20 مقاله به صورت چکیده

-         حداقل 5 مقاله به صورت fulltext (4 مقاله تحقیقی و 1 مقاله مروری)

-         تعدادی Patent به صورت fulltext (در صورت وجود)

-         مطالب و گزارشات علمی دیگر (اختیاری)

-         یک فصل از کتاب های انگلیسی مرتبط (در صورت وجود)

-         نوشتن گزارش فارسی (از 4 صفحه به بالا)

ویژه گی های گزارش فارسی:

بایستی در مورد پروژه یک تحقیق به زبان فارسی تحویل      

            می تونه ترجمه یک مقاله مروری ویا ترجمه چندین مقاله تحقیقی و با چکیده مقالات

             البته حداقل چهار صفحه است ولی می تونه بیشتر هم باشه

             مهم اینه که بتونه موضوع پروژه، مفهوم کلی،  آخرین مقالات منتشر شده را پوشش بده

 

 

              

موضوعات با رنگ قرمز انتخاب شده است.

 

1.       Superparamagnetic magnetite nanoparticles by coprecipitation synthesis

2.       Superparamagnetic magnetite nanoparticles by sol−gel synthesis

3.       Preparation of polyamidoamine (PAMAM) star-burst dendrimers

4.       Encapsulation of diabetes drugs (insulin) on PLGA nanoparticles

5.       Encapsulation of Paclitaxel on PLGA nanoparticles

6.       The manufacturing techniques of various drug loaded PLGA devices

7.       Biomedical Applications of stimuli-responsive polymers

8.       Characterization of a pH-responsive hydrogel

9.       Synthesis of a pH-responsive hydrogel

10.   Synthesis of Environmentally-sensitive hydrogels (smart hydrogels)

11.   Hydrogels in pharmaceutical formulations

12.   The various method for synthesis of PLGA-PEG-PLGA copolymers

13.   Synthesis of nanosized supramolecular systems

14.   Characterization of supramolecular systems

15.   Applications of supramolecular systems

16.   Quantum dot-polymer nanocomposite particles

17.   Study of polymerization on Graphene Surfaces

18.   Applications of Graphene

19.   Encapsulation of doxorubicin on nanoparticles

20.   Study of PEGylated dendritic nanoparticulate carrier