شیمی پیام نور
معمای اعداد انتخابی دو برادر پدري از دو پسر تيزهوش خود مي­خواهد که هر کدام يک عدد انتخاب نمايند و بدون آن­که ديگري متوجه شود، عدد خود را به او بگويند. پدر بعد از شنيدن اعداد مي­گويد: "حاص

کمی ورزش ذهن

چهارشنبه 31 خرداد 1391

معمای اعداد انتخابی دو برادر

پدري از دو پسر تيزهوش خود مي­خواهد که هر کدام يک عدد انتخاب نمايند و بدون آن­که ديگري متوجه شود، عدد خود را به او بگويند. پدر بعد از شنيدن اعداد مي­گويد: "حاصلضرب دو عددي که آنها انتخاب کرده­اند، 8 يا 16 مي­باشد."

  1. سپس از پسر بزرگتر سئوال مي­کند: " آيا ميداني عددي که برادرت انتخاب کرده است چند مي­باشد؟" پسر بزرگ پاسخ می­دهد: " نمي­دانم! "
  2. پدر از پسر کوچکتر همين سئوال را مي­پرسد. پسرکوچک پاسخ می­دهد : " نمي­دانم! "
  3. پدر از پسر بزرگ مجدداً همين سئوال را مي­پرسد. پسر بزرگ باز هم پاسخ می­دهد: " نمي­دانم! "
  4. پدر از پسر کوچک مجدداً همين سئوال را مي­پرسد. پسرکوچک اين بار هم پاسخ می­دهد : " نمي­دانم! "
  5. پدر برای بار سوم از پسر بزرگ سئوال می­کند که "آيا عدد انتخابی برادرت را می­دانی؟" . اين بار پسر بزرگ در کمال تعجب جواب می­دهد: " بله مي­دانم! "

شما مي­دانيد عدد انتخابی پسر کوچک چند است؟

برگرفته از کتاب استعداد تحصیلی