شیمی پیام نور
کلاس جبرانی آزمایشگاه تجزیه 2مورخ 29/8/90، درساعت 14:30روز سه شنبه مورخ 1/9/90برگزارمی گردد.

کلاس جبرانی

شنبه 5 آذر 1390

کلاس جبرانی آزمایشگاه تجزیه 2مورخ 29/8/90،

درساعت 14:30روز سه شنبه مورخ 1/9/90برگزارمی گردد.