شیمی پیام نور
کلاس جبرانی آزمایشگاه تجزیه 2مورخ 29/8/90، درساعت 14:30روز سه شنبه مورخ 1/9/90برگزارمی گردد.