شیمی پیام نور
پسورد fulltext ساینس دایرکت sciencedirect    ورود به سایت User: Diego Hernandez Pass: R00234585 پس از ورود به سایت ساینس دایرکت، ابتدا همانطور که در شکل نشان داده شده، عبارت --This Journal/Book-- را پاک کنید، سپس جستجوی خود را آغاز کنید.     پسورد fulltext ساینس دایرکت sciencedirect

پسورد fulltext ساینس دایرکت sciencedirect

جمعه 16 ارديبهشت 1390

پسورد fulltext ساینس دایرکت sciencedirect 

 

ورود به سایت

User: Diego Hernandez
Pass: R00234585


پس از ورود به سایت ساینس دایرکت، ابتدا همانطور که در شکل نشان داده شده، عبارت --This Journal/Book-- را پاک کنید، سپس جستجوی خود را آغاز کنید.