شیمی پیام نور
پاورپوینت تصفیه آب در پالایشگاه   پاورپوینت تصفیه آب در پالایشگاهناخالصی های موجود در آبگازهاخواص آب باتوجه به نوع و میزان ناخالصیکدورتخواص شیمیایی آبهدایت الکتریکیسختی آبانواع سختیاهمیت

پاورپوینت تصفیه آب در پالایشگاه

دوشنبه 28 مرداد 1392

پاورپوینت تصفیه آب در پالایشگاه

پاورپوینت تصفیه آب در پالایشگاه 

پاورپوینت تصفیه آب در پالایشگاه

 

پاورپوینت تصفیه آب در پالایشگاه
ناخالصی های موجود در آب
گازها
خواص آب باتوجه به نوع و میزان ناخالصی
کدورت
خواص شیمیایی آب
هدایت الکتریکی
سختی آب
انواع سختی
اهمیت قلیائیت و رابطه آن باPH
حلالیت آب
سنجش مقدار مواد آلی
اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی
فرآیند نرم سازی به شیوه ته نشینی
رزین های تبادل یونی ویژه بستر مختلط
مزیت و محدودیت روش تبادل یونی
الکترودیالیز
اثرات ناخالصی های گازی آب
تصفیه بیولوژیکی
حذف موجودات زنده در آب(گندزدایی)

 

نام كالا : پاورپوینت تصفیه آب در پالایشگاه     قيمت : 2,000 تومان 
خريد   پاورپوینت تصفیه آب در پالایشگاه
كد : 496     وزن : 40 گرم     فروشنده : بانک مقالات سنجش