شیمی پیام نور
اگر O2 برابر O=O و H2O برابر H-O-H و CO2 برابر O=C=O باشد آنگاه =james= برابر چیست؟