close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
معمای شیمی

شیمی پیام نور
اگر O2 برابر O=O وH2O برابر H-O-H وCO2 برابر O=C=O باشد آنگاه =james= برابر چیست؟