شیمی پیام نور
 عید سعید فطر بر تمام مسلمانان مخصوصا شیمیستان عزیز مبارک باد. رمضـان رفـت و بـه منزلگـه  مـا عیـد آمـد مومنـان را خبـر از نصـرتِ جاویـد آمد     به سفـ

عــــــــــــــ دتون مبارک یــــــــــــــد

یکشنبه 29 مرداد 1391

 عید سعید فطر بر تمام مسلمانان مخصوصا شیمیستان عزیز مبارک باد.

رمضـان رفـت و بـه منزلگـه  مـا عیـد آمـد

مومنـان را خبـر از نصـرتِ جاویـد آمد

  

 به سفـر شـد اگر آن مـاه ضیـوفـاتِ کـریـم

سرخوش و رقص کنان زهره و ناهید آمد

  

آری ای خلـقِ بـرازنـده ، ببالیـد به خویـش

این ندایی اسـت که از درگه توحید آمد

  

شهره گان ، شـرح مناجـات به افلاک رسیـد

وصف منظوم قمر رفت ، چو خورشید آمد

  

 روزه ی اهـل دلان یـکسـره مقبـول افتـاد

نـورِ حـق در دل آشفته به تایید آمد

 

جـامـه ی نو به تـن آریـد معـطـر ز گـلاب

شهد گلها ز سماوات ،  تراوید آمد

 

گر چه هر ماهِ خـدا شهرِ نزول و کـرم اسـت

مـاه شـوال بـه ایـن هیمنـه بالیـد آمد

 

در بهارانِ دُر افشان نماز و صلوات

شعـف و شـور چه مستـانه خرامید آمد

  

دیدی از جانب آن خالق رحمان و رحیم

مهلتِ توبه ز اخلاص به تمدید آمد

  

چشمه ی لطف بجوشید در این محفلِ انس

کشتـیِ گمشـده تـا سـاحلِ  امیـد آمد

 

  سفره ی خاطره رنگین شـده از جود و کـرم

این همه نقش چه بی شبهه و تردید آمد

 

  قلـمِ نقضِ ( مهاجر )  ز چـه مغـرور شـود

 بلبـل ار نغـز و رسـا  شعـر  سـراییـد آمد