شیمی پیام نور
با سلام کلاس شیمی فیزیک 2وآزمایشگاه با استاد پیرهادی در تاریخ 11/8/1390برگزار نمی شود.

عدم تشکیل کلاس

جمعه 4 آذر 1390

با سلام

کلاس شیمی فیزیک 2وآزمایشگاه با استاد پیرهادی در تاریخ 11/8/1390برگزار نمی شود.