شیمی پیام نور
با سلام کلاس شیمی فیزیک 2وآزمایشگاه با استاد پیرهادی در تاریخ 11/8/1390برگزار نمی شود.