شیمی پیام نور
به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند   آزمایشگاه معدنی 1 و کلاس گرافیک خانم صالحی   در روز سه شنبه 23/12/90   برگزار نمی شود .