شیمی پیام نور
دوهفته بعد از شروع ترم قبل از میان ترم زمان امتحانات میان ترم بعد از امتحانات میان ترم اطلاع از برنامه پایان ترم 6 روز به امتحانات پایان ترم

طنز کاریکاتور:دانشجویان در شرایط قبل.حین و بعد امتحانات

سه شنبه 23 خرداد 1391

دوهفته بعد از شروع ترم


قبل از میان ترمزمان امتحانات میان ترمبعد از امتحانات میان ترماطلاع از برنامه پایان ترم6 روز به امتحانات پایان ترم5 روز به امتحانات پایان ترم4 روز به امتحانات پایان ترم3 روز به امتحانات پایان ترم2 روز به امتحانات پایان ترم1 روز به امتحانات پایان ترمشب قبل از امتحان1 ساعت قبل از امتحانزمان امتحان هنگام خروج از سالن برگزاری امتحانبعد از امتحانو دوباره ...