شیمی پیام نور
                         شعري ازيك شيميست...     

شعري ازيك شيميست..

شنبه 05 آذر 1390

                         شعري ازيك شيميست...     

اي بساقدري طلا از پاي تا سر   داشتن

اندكي الماس،حتي قدريك مول داشتن

                        سخت ماندن درقبال مشكلات زندگي

                        ني چو آلكانهاهواي شعله درسرداشتن

دوستي با  ديگران چون عنصر خوب نهم

ني چو آرگون منزوي وگوشه گيري داشتن

                       پايدارومستقيم همچوسيليس اندر جهان

                       همچوگوگردوترومبيك استقامت داشتن

نيك نامي ونجابت چون گروه هشتمين

همچو آهن درسرخود فكر مثبت داشتن

                       همچو سديم ازبراي عشق يد،پرپر شدن

                       چون كلر درسرهواي هاش مثبت داشتن

راست بودن هركجا، درهرمقام  و جايگاه

ني چون((Alچهره اي نحس ومنافق داشتن

                     همچوهمپوشاني سيگما كه خيلي محكم است      

                      در  رسيدن  در هدف   تصميم  راسخ   داشتن                                                                         

الغرض گفتم من اين ابيات راازبهراين

بر لب  هر فرد لبخند مليحي كاشتن********