شیمی پیام نور
سرگرمی شیمی اگر فلز هستی فلز قلیایی باش  اگه فقط یک الکترون داری ، آن را با تمام وجودت راحت و مشتاقانه ایثار کن. اگه نا فلزی و مشتاق الکترون ،مثل هالوژن ها مصرانه برای هدفت تلاش کن. ولی هالوژن باش و به همون یک الکترون قانع ،زیاده طلبی کار کربن های رو سیاهه! البته گاز نجیب شدن واز قیل و قال دنیا و سودای جهان رهایی یافتن کار هر کسی نیست. ولی اگر یه نفر به آن مقام برسه میشه مثل نئون و زنون که اطرافش را روشنایی می بخشه! اما نباید یادمون بره فلزهای چند ظرفیتی یعنی عناصر واسطه که برای هر کسی یه چهره…

سرگرمی شیمی

پنجشنبه 10 فروردين 1391

سرگرمی شیمی

اگر فلز هستی فلز قلیایی باش 
اگه فقط یک الکترون داری ، آن را با تمام وجودت راحت و مشتاقانه ایثار کن.
اگه نا فلزی و مشتاق الکترون ،مثل هالوژن ها مصرانه برای هدفت تلاش کن.
ولی هالوژن باش و به همون یک الکترون قانع ،زیاده طلبی کار کربن های رو سیاهه!
البته گاز نجیب شدن واز قیل و قال دنیا و سودای جهان رهایی یافتن کار هر کسی نیست.
ولی اگر یه نفر به آن مقام برسه میشه مثل نئون و زنون که اطرافش را روشنایی می بخشه!
اما نباید یادمون بره فلزهای چند ظرفیتی یعنی عناصر واسطه که برای هر کسی یه چهره ای میگیرن هم وزنشان سنگین تره و هم در صنعت پر کاربردت،مشهور و مقبول هستند.
عوضش خاصیت مغناطیسیشون اونارو به هر طرفی میکشه و می بره............