شیمی پیام نور
   دانلود مستند   مستند 1-اولین تشریح کنندگان ساختار اتم   مستند2-هنری موزلی و حکایت کشف پروتون   مستند3-تکمیل کنندگان جدول مندلیف   مستند4-کاشف هلیم ، زنون و نئون   مستند 5-کشف دوبراینر   مستند6-آشنایی با دیمیتری ایوانویچ مندلیف   مستند 7 – جان دالتون،اولین طراح نظریه ی وزن اتمی   مستند 8 – باسلیوس ، اولین تعیین کننده ی وزن عناصر

دانلود مستند شیمی علم پر هیجان

سه شنبه 10 ارديبهشت 1392

 

 دانلود مستند

 

مستند 1-اولین تشریح کنندگان ساختار اتم

 

مستند2-هنری موزلی و حکایت کشف پروتون

 

مستند3-تکمیل کنندگان جدول مندلیف

 

مستند4-کاشف هلیم ، زنون و نئون

 

مستند 5-کشف دوبراینر

 

مستند6-آشنایی با دیمیتری ایوانویچ مندلیف

 

مستند 7  جان دالتون،اولین طراح نظریه ی وزن اتمی

 

مستند 8  باسلیوس ، اولین تعیین کننده ی وزن عناصر