شیمی پیام نور
بورعنصر شیمیایی با عدد اتمی ۵ و جرم اتمی ۱۰.۸۱ گرم که در گروه سوم اصلی (۱۳) جدول تناوبی قرار می گیرد.خواص:بور بلورین به رنگ خاکستری بوده و درجۀ سختی آن در مقیاس موس ۹.۳ است. چگالی آن ۲.۳۴ و نقطۀ ذوب

خواص برخی از عناصر شیمیایی

چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391


بور


عنصر شیمیایی با عدد اتمی ۵ و جرم اتمی ۱۰.۸۱ گرم که در گروه سوم اصلی (۱۳) جدول تناوبی قرار می گیرد.
خواص:
بور بلورین به رنگ خاکستری بوده و درجۀ سختی آن در مقیاس موس ۹.۳ است. چگالی آن ۲.۳۴ و نقطۀ ذوبش تقریباً ۲۰۷۵ درجۀ سانتیگراد می باشد. بور در دمای معمولی رسانای ضعیف جریان برق است و قابلیت رسانایی آن با افزایش دما بیشتر می شود. از این نظر بور شبیه سیلیسیم و ژرماتیم بوده و مانند این عناصر یک نیمه رسانا به شمار می آید. بور بی ریخت در دمای عادی نسبت به تمام واکنشگرهای شیمیایی به جزء .... های فوی ، مانند فلوئورونیتریک اسید غلیظ بی اثر است. بور در هوای سوخته و به بوریک اکسید B2O2 تبدیل می شود. واکنش بور با هالوژن ها منجر به تولید ترکیب هایی به فرمول BX3 می شود و همچنین با بسیاری از فلزها ترکیبات سخت و دیر ذوب به نام بورید تولید می کند. ساختمان شیمیایی بوریدها را نمی توان بر اساس نظریۀ عادی پیودند شیمیایی، توجیه کرد.
پیدایش:
بور در ساختمان ۱۷ کیلومتری پوستۀ زمین به مقدار 3 گرم در تن وجود دارد. این عنصر عمدتاً به صورت بوریک اسید و نمک های بورات یافت می شود. مهمترین بورات ها عبارتند از بوراکس (Na2B4O7.10H2O) ، کرنیت (Na2B4O7.4H2O) و کولمانیت(Ca2B6O11.5H2O)
تهیه:
عنصر بور معمولاً از کاهش بوریک اکسید به وسیلۀ منیزیم در دمای بالا تهیه می گردد: B2O2+3Mg ---> 2B+3Mgo این محصول رنگ قهوه ای دارد و بور بی ریخت نامیده می شود. بور خالص و بلورین را در صنعت از الکترلیز مخلوط مذاب پتاسیم کلرید، پتاسیم فلوئور و بورات و بورتریوکسید در دمای ۱۰۰۰ - ۶۵۰ درجۀ سانتیگراد تهیه می کنند.
برای ذوب کردن بور از بوتۀ گرافیتی استفاده می شود که همزمان آند را تشکیل می دهد. کاتد میلۀ آهنی می باشد که درون مذاب قرار می گیرد. بور حاصل دارای خلوص ۹۹% است. بور کاملاً خالص و بلوری را از کاهش بخارات بور تری کلرید به وسیلۀ هیدروژن و فوس الکتریکی تهیه می کنند. 2Bcl3+3H2--->2B+6Hcl
کابرد:
ایزوتوپ بور ۱۰ در راکتورهای هسته ای به عنوان مهار کنندۀ نوترون ها به کار می رود. در متالوژی فلزهای مس و نیکل و برخی آلیاژها از بور برای اکسیژن زدایی استفاده می کنند مقدار ۰.۰۰۱ الی ۰.۰۰۳ درصد بور در فولاد می تواند سختی آن را چندین برابر افزایش دهد.

هیدرروژن

هیدرروژن سبک ترین عنصر شیمیایی با عدد اتمی1 می باشد. ایرزوتپ های آن عبارتنداز:
پروتونیوم با عدد جرمی ۱ که ۹۹.۹۸۴%
دوتریم با عدد جرمی ۲ که ۰.۰۱۶%
و تریتیم با عدد جرمی ۳ که حدود۱۰-۱۰% که فراوانی این این عنصر را تشکیل می دهند

 

 

 

پ.ن:دوستان گفتند چرا مطلب نمیذاری دلم نیومد دلشونو بشکونم...