شیمی پیام نور
تاکسی ویژه شیمیست ها !!          تاکسی که در تصویر می بینید متعلق به دانشگاه آکسفورد است و کارش انتقال اساتید به دانشکده های مختلف دانشگاه است.