شیمی پیام نور
تاکسی ویژه شیمیست ها !!          تاکسی که در تصویر می بینید متعلق به دانشگاه آکسفورد است و کارش انتقال اساتید به دانشکده های مختلف دانشگاه است.

تاکسی ویژه شیمیست ها !!

پنجشنبه 02 خرداد 1392

تاکسی ویژه شیمیست ها !! 

 

 

 

تاکسی شیمی

 

تاکسی که در تصویر می بینید متعلق به 
دانشگاه آکسفورد است و کارش انتقال اساتید به دانشکده های مختلف دانشگاه است
.