شیمی پیام نور
بهترين هديه تولدي كه مي توانديك دانشمندشيمي را خوشحال كند،چيست؟؟؟ ***شايد يك كيف پول الكتريكي يا يك خودروي كم مصرف بتواند دانشمندي را خوشحال كند،اما براي شيميداني مانند مارتين پولياكوف چنين

تازه هاي شيمي

پنجشنبه 29 دي 1390

بهترين هديه تولدي كه مي توانديك دانشمندشيمي را خوشحال كند،چيست؟؟؟

***شايد يك كيف پول الكتريكي يا يك خودروي كم مصرف بتواند دانشمندي را خوشحال كند،اما براي شيميداني مانند مارتين پولياكوف چنين هدايايي كافي نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاري مهر همكاران ودانشجويان پولياكوف درمركزعلم وفناوري نانو دردانشگاه ناتينگهام براي تبريك تولدوي،كوچك ترين هديه ي جهان را برايش درنظرگرفتندوبر روي يكي از تارهاي موي او يك جدول تناوبي عناصر را حك كردند!!!

براي حك كردن اين جدول تناوبي ازپرتو يون هاي گاليم استفاده شد ودانشمندان توانستند كوچك ترين جدول تناوبي از عناصري كه درجهان وجوددارد رادرچندثانيه بر روي يك تار مو حك كنند.

ابعادكلي جدولي كه بر روي تار مو حك شده است 88ميكرون در 46ميكرون بوده است.وازاين رو بر روي تار موي پولياكوف هنوز فضاي كافي براي حك كردن هزاران جدول تناوبي ديگر وجود دارد!

خلاصه اي از روند توليد كوچك ترين هديه جهان، كه ويژه اين استاد بود:

تار موي پولياكوف چيده مي شودودرميان دوصفحه چسبناك كه لايه اي مسي آن را پوشش داده قرار ميگيردتا الكتريسيته بتواندازميان آن عبور كند.تارمودرميكروسكوپ الكتروني بسيارپيچيده اي قرار ميگيردوميكروسكوپ بر روي تار مو متمركز ميشود.منطقه اي براي حك كردن جدول انتخاب مي شود.تصوير جدول برروي تارمو تنظيم ميشود.ابعاداين جدول به اندازه اي است كه مي توان يك ميليون ازآن ها را بر روي يك برگ كاغذ 10در10سانتي متر قرار داد.يون هاي گاليمي باسرعت بالا با سطح مو برخورد ميكنند وجدول تناوبي را حك مي كند.

پولياكوف اين جدول تناوبي را بهترين جدول تناوبي دنيا مي نامد،زيرا بر روي يك تار موي او حك شده است...***

پ.ن:راستي دانشمندپيام نوري آينده ؛ تو دوست داري روز تولدت ازدانشجوات چي هديه بگيري؟!