شیمی پیام نور
امتحانات میان ترم خانم محفوظی   شیمی آلی فلزی:روز پنج شنبه مورخ 26/8/90 ساعت 8   از فصل 1، 2و 5   شیمی معدنی 2 :روز پنج شنبه مورخ 10/9/90 ساعت 10  از فصل 1 تا 8