شیمی پیام نور
امتحانات میان ترم خانم محفوظی   شیمی آلی فلزی:روز پنج شنبه مورخ 26/8/90 ساعت 8   از فصل 1، 2و 5   شیمی معدنی 2 :روز پنج شنبه مورخ 10/9/90 ساعت 10  از ف

امتحانات میان ترم خانم محفوظی

جمعه 04 آذر 1390

امتحانات میان ترم خانم محفوظی

 

شیمی آلی فلزی:روز پنج شنبه مورخ 26/8/90 ساعت 8

  از فصل 1، 2و 5

 

شیمی معدنی 2 :روز پنج شنبه مورخ 10/9/90 ساعت 10 

از فصل 1 تا 8