شیمی پیام نور
اخبارامتحان... امتحان ترم آزمايشگاه شيمي فيزيك 2 روزچهارشنبه مورخ 30/9/90 ... *من ازتمام بچه هاي آلي 3 بابت خبرندادن تغييرساعت  امتحان معذرت مي خوام.منم مثل خيلي ها از تغيير ساعت  امتحان

اخبارامتحان

سه شنبه 22 آذر 1390

اخبارامتحان...

امتحان ترم آزمايشگاه شيمي فيزيك 2 روزچهارشنبه مورخ 30/9/90 ...

*من ازتمام بچه هاي آلي 3 بابت خبرندادن تغييرساعت  امتحان معذرت مي خوام.منم مثل خيلي ها از تغيير ساعت  امتحان دير مطلع  شدم.