شیمی پیام نور
شناساگر محدوده pH مقدار در هر 10 سی سی رنگ محیط اسیدی رنگ محیط بازی Thymol Blue 1.2-2.8 1-2 drops 0.1% soln. in aq. قرمز زرد