شیمی پیام نور
مقدمهتاریخچهطرح توسعه میدان گازی پارس جنوبیتأسیسات دریاییتأسیسات واقع در خشکیگزارشی ازبرنامه های آموزشی فراگرفته 7دوره فشرده زبان انگلیسی (Intensive Course) 7دوره فشرده کامپیوتر 7دوره آموزش عمومی 8دور