شیمی پیام نور
  User: Diego Hernandez Pass: R00234585   ورود به سایت پس از ورود به سایت ACS ، ابتدا همانطور که در شکل نشان داده شده، بر روی لوگو کلیک کنید تا به صفحه اصلی

پسورد fulltext برای American Chemical Society

پنجشنبه 15 اردیبهشت 1390

 


User: Diego Hernandez
Pass: R00234585
 


ورود به سایت

پس از ورود به سایت ACS ، ابتدا همانطور که در شکل نشان داده شده، بر روی لوگو کلیک کنید تا به صفحه اصلی سایت بروید، سپس جستجوی خود را آغاز کنید.