شیمی پیام نور
دلسازی تشکیل هیدرات گازی در سیستمهای شامل ترکیب بهبود دهنده ساختمان هیدراتمدلسازی تشکیل هیدرات گازی در سیستم ترکیبفایل PDFفصل اول: هیدرات گاز-1-1 مقدمه ................................................