شیمی پیام نور
 كاهش سوخت مصرفي هواپيماها با الهام از فلس‌هاي كوسه محققان با الهام از فلس‌هاي كوسه نوعي رنگ مبتكرانه و استثنايي توليد كرده‌اند كه مي‌تواند در هواپيماها و كشتي‌ها

كاهش سوخت مصرفي هواپيماها با الهام از فلس‌هاي كوسه

شنبه 05 فروردین 1391

 كاهش سوخت مصرفي هواپيماها با الهام از فلس‌هاي كوسه

محققان با الهام از فلس‌هاي كوسه نوعي رنگ مبتكرانه و استثنايي توليد كرده‌اند كه مي‌تواند در هواپيماها و كشتي‌ها مقدار مصرف سوخت را كاهش دهد.

به گزارش سرويس «علمي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين رنگ در واقع ميزان مقاومت در آب و هوا را به حداقل مي‌رساند و در نتيجه مقدار سوخت مصرفي را كاهش مي‌دهد.

فلس‌هاي كوسه‌هايي كه شناگرهايي سريع هستند، به گونه‌اي تكامل پيدا مي‌كنند كه به ميزان قابل توجهي نيروي مقاومت هوا يا سيال‌ها و يا مقاومت آنها به جريان‌ها را از بين مي‌برند.

چالش اصلي در اين تحقيق كاربرد اين دانش براي توليد رنگي بود كه بتواند پاسخگوي تقاضاي زياد در سيستم هواپيمايي باشد.

اين بار دانشمند‌ان آلماني موفق به توليد رنگي شده‌اند كه نه تنها اين نيروي مقاومت آئروديناميك سيال‌ها را كاهش مي‌دهد، بلكه همچنين تاثير بسزايي روي فن‌آوري كارخانه‌هاي مرتبط خواهد داشت.

اين رنگ حاوي يك فرمول ساخت بسيار خاص است.

دانشمند‌ان مي‌گويند: اين رنگ وقتي هر سال براي هواپيماهاي سراسر جهان مورد استفاده قرار بگيرد مي‌تواند به ميزان ‌٤٨/٤ ميليون تن مصرف سوخت را كاهش دهد.