شیمی پیام نور
    محل برگزاري امتحانات پايان ترم نيمسال دوم 91-90  دانشجويان مرکز قم خواهران در مرکز شماره3 سه برادران درمرکز شماره 2 دو