شیمی پیام نور
مقدمهنفت و گازاستخراج گازچکیدهمشخصات و مزیتهای گاز طبیعیفصل اولآشنایی با سیستم های تفکیک و جداسازی گاز شرکت نفتتفکیک :سطح مایع :عملیات بهره برداری کلاً شامل نکات زیر است :علل بکاربردن دستگاه های تفکیک