شیمی پیام نور
فروردين متولدين اين ماه ،طبع  گرم و پرشور و حرارت شما قابل تحسين است! شما در هر جا آتشي پرشور راه مي اندازيدو هر چند به زودي به سردي ميگرايد. مانند کربن با اکسيژن به بهترين شکل ترکيب مي شويد