شیمی پیام نور
شرح فرآیند واحد الفین پتروشیمی مارون,سیستم شستشو با آب,سیستم جداسازی گازCO2,مخزن ذخیره اتان و مولکولهای سنگین و قـسمت جـداسازی اتـان از پـروپـان و مولکوله,بخش اشباع کننده برجSaturation section,