شیمی پیام نور
چجوری آب رو به چراغ تبدیل کنیم؟ چه جوری میشه آب رو به چراغ تبدیل کرد تا بدرخشه؟؟دکتر آنه دارای دکترای شیمی معدنی اظهار داشته که میشود آب را هم درخشان کرد و اما چه جوری؟  اینجوری:

چجوری آب رو به چراغ تبدیل کنیم؟

شنبه 05 فروردین 1391

چجوری آب رو به چراغ تبدیل کنیم؟

چه جوری میشه آب رو به چراغ تبدیل کرد تا بدرخشه؟؟دکتر آنه دارای دکترای شیمی معدنی اظهار داشته که میشود آب را هم درخشان کرد و اما چه جوری؟ 

اینجوری: ابتدا درون ماژیک فسفری را در آورده و آب را توسط آن رنگی میکنیم. سپس نور فرابنفش یا لامپ مهتابی را به روی آب گرفته سپس نور را قطع میکنیم. مشاهده میشود که با قطع منبع نور همچنان درخشندگی آب با نور خیره کننده ای ادامه میابد. علت چیست؟؟

ماژیک های فسفری به آب خاصیت فسفرسانسی میدهد و باعث میشود که پس از قطع منبع نور تا مدتی آب مثله چراغ بدرخشه.