شیمی پیام نور
 به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه شهید بهشتی بر اساس سند توسعه راهبردی علوم پایه، اقدام به ترسیم وضعیت موجود، وضعیت مطلوب و سازوکارهای رسیدن به وضعیت مطلوب در این زم

بهترین دانشگاههای کشور در علوم پایه

یکشنبه 22 اردیبهشت 1392

 

 به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه شهید بهشتی بر اساس سند توسعه راهبردی علوم پایه، اقدام به ترسیم وضعیت موجود، وضعیت مطلوب و سازوکارهای رسیدن به وضعیت مطلوب در این زمینه کرده است.

بر همین اساس در آخرین جلسه شورای دانشگاه شهید بهشتی اعلام شد این دانشگاه در 5 رشته حوزه علوم پایه و در میان 11 دانشگاه برتر کشور رتبه های بالایی را از نظر تولیدات علمی به دست آورده است.

این دانشگاه در رشته ریاضی مقام پنجم، در رشته فیزیک مقام سوم، در رشته شیمی مقام پنجم، در رشته زیست شناسی مقام سوم و در رشته زمین شناسی مقام ششم را کسب کرده است.

جدول زیر نشان دهنده ترتیب رتبه دانشگاههای برتر کشور از نظر تولیدات علمی در هر یک از رشته های علوم پایه است. 

ترتیب رتبه دانشگاه‌های برتر کشور از نظر تولیدات علمی در هر یک از رشته‌های علوم پایه

ردیف

ریاضی

فیزیک

شیمی

زیست شناسی

زمین شناسی

1

تهران

 صنعتی شریف

شیراز

تهران

تهران

2

صنعتی شریف

 تهران

صنعتی شریف

شیراز

شیراز

3

صنعتی امیرکبیر

شهید بهشتی

تهران

شهید بهشتی

تربیت مدرس

4

فردوسی مشهد

شیراز

تربیت مدرس

علوم پزشکی تهران

صنعتی اصفهان

5

شهید بهشتی

صنعتی اصفهان

شهیدبهشتی

اصفهان

فردوسی مشهد

6

صنعتی اصفهان

مازندران

رازی

تربیت مدرس

شهید بهشتی