شیمی پیام نور
سال ۲۰۱۴ "سال بین المللی بلورشناسی" معرفی شد*******سازمان ملل متحد به دلیل عدم شناخت کافی عموم مردم از بلورشناسی و از سویی کاربرد بلورها در تمام علوم، سال ۲۰۱۴ را "سال بین المللی بلورشناسی" نامگذاری ک

سال ۲۰۱۴ "سال بین المللی بلورشناسی" معرفی شد

جمعه 12 اردیبهشت 1393

سال ۲۰۱۴ "سال بین المللی بلورشناسی" معرفی شد
*******
سازمان ملل متحد به دلیل عدم شناخت کافی عموم مردم از بلورشناسی و از سویی کاربرد بلورها در تمام علوم، سال ۲۰۱۴ را "سال بین المللی بلورشناسی" نامگذاری کرد و از سازمان یونسکو خواست تا رهبری، هماهنگی و برنامه ریزی فعالیت های آموزشی و پژوهشی این سال را با کمک اتحادیه های بین المللی بلورشناسی به عهده بگیرد.
وب سایت رسمی:
www.iycr2014.org
خبر در وب سایت یونسکو:
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/basic-sciences/infocus-bes/international-year-of-crystallography-2014/