شیمی پیام نور
سال ۲۰۱۴ "سال بین المللی بلورشناسی" معرفی شد,بلورشناسی,

سال ۲۰۱۴ "سال بین المللی بلورشناسی" معرفی شد

جمعه 12 ارديبهشت 1393

سال ۲۰۱۴ "سال بین المللی بلورشناسی" معرفی شد
*******
سازمان ملل متحد به دلیل عدم شناخت کافی عموم مردم از بلورشناسی و از سویی کاربرد بلورها در تمام علوم، سال ۲۰۱۴ را "سال بین المللی بلورشناسی" نامگذاری کرد و از سازمان یونسکو خواست تا رهبری، هماهنگی و برنامه ریزی فعالیت های آموزشی و پژوهشی این سال را با کمک اتحادیه های بین المللی بلورشناسی به عهده بگیرد.
وب سایت رسمی:
www.iycr2014.org
خبر در وب سایت یونسکو:
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/basic-sciences/infocus-bes/international-year-of-crystallography-2014/