شیمی پیام نور
روند کلی تصفیه آب,برای جداسازی CO2,کدورت (Turbidity),رنگ (Colour),گرمای ویژه (Specific Heat),هدایت الکتریکی (Electrical Conductivity),صاف کردن Filtration)),احیا کردن رزین (Regeneration),