شیمی پیام نور
مقدمهروند کلی تصفیه آببرای جداسازی CO2 دو روش وجود داردشرح کار دستگاه های تهیه آب صنعتیناخالصی ها و ویژگی های آبرنگ (Colour)کدورت (Turbidity)بو و مزه (Odor and Taste)دما (Temperature)گرمای ویژ