شیمی پیام نور
مدلسازی تشکیل هیدرات گازی در سیستم ترکیب,اکتیویته آب,هیدرات,sds,مدل ترمودینامیکی,فرآیند تشکیل هیدرات,هندسی مولکولهای,طبیعت شیمیایی مولکولهای مهمان,