شیمی پیام نور
مقدمه‌اي دربارة پالايشگاه شيراز، ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته علمي كارآموزي، نگاهي گذرا به پالايشگاه شيراز، تقطير در جو، تقطير در خلاء، گازهاي سبك، گاز مايع، نفتاي سبك، نفتاي سنگين، نفت گاز جو، ن