شیمی پیام نور
به اطلاع دانشجویان محترم می رساند :   امتحان پاین ترم شیمی معدنی 1 سه شنبه مورخ 91/2/19 ساعت 12-10 و هم چنین امتحان پایان ترم گرافیک و نقشه خوانی در همان روز در ساعت 16-14 برگزار می گر

امتحان آزمایشگاه شیمی معدنی1 و گرافیک و نقشه خوانی

پنجشنبه 14 ارديبهشت 1391

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند :

 

امتحان پاین ترم شیمی معدنی 1 سه شنبه مورخ 91/2/19 ساعت 12-10 و هم چنین امتحان پایان ترم گرافیک و نقشه خوانی در همان روز در ساعت 16-14 برگزار می گردد