شیمی پیام نور
گزارش کار اصول تصفیه آب تعیین ظرفیت رزین   برای مشاهده بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.   رزينهاي مصرفي در صنعت آب به دو گروه رزين هاي کاتيوني قوي و رزين هاي آنيوني قو

گزارش کار اصول تصفیه آب - تعیین ظرفیت رزین

شنبه 5 آذر 1390

گزارش کار اصول تصفیه آب

تعیین ظرفیت رزین

 

برای مشاهده بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

 
رزينهاي مصرفي در صنعت آب به دو گروه رزين هاي کاتيوني قوي و رزين هاي آنيوني قوي تقسيم مي شوند. رزين ها براي خارج ساختن يون هاي کلسيم و منيزيم و آنيون هاي سولفات و کلريد موجود در اب و همچنين تهيه آب هاي بي يون براي راکتورهاي اتمي به کار برده مي شود. رزين هاي کاتيوني اغلب به صورت کوپليمرهاي تصادفي دي ونيل بنزن - استيرن در حضور پلي وينيل الکل هستند.

رزين هاي مصرفي به صورت ذرات کوچک جامد به اندازه هاي متفاوت در مخازن ويژه اي سبک انجام گيرد. در برخي از موارد براي حذف يون هاي سرب، جيوه و ساير يون هاي رايدواکتيو نيز از زرين هاي مبادله کننده يوني استفاده مي گردد. رزين هاي تصفيه يوني از نوع کوپليمرهاي استيرن - دي ونيل بنزن در حضورپلي وينيل کلريد تشکيل مي شوند؛ بدين ترتيب که بر روي مخلوط مونومرها، پلي وينيل کلريد را افزوده، در غياب نور و در حال به هم زدن يکنواخت، واکنش را به مدت 3 ساعت انجام مي دهند. سپس کوپليمر حاصل را به وسيله دي اتيل اتر استخراج کرده و خشک مي نمايند.

آزمایشهای تبادل یون را می‌توان به‌صورت ناپیوسته یعنی عبور مقدار معینی محلول از ستون حاوی رزین یا به‌صورت جریان پیوسته محلول از بالا به پائین ستون انجام داد. ستون همیشه باید از آب مقطر پر باشد و حبابهای هوا در قسمت رزین وجود نداشته باشد. دانه‌های رزین ، آب را جذب کرده ، متورم می‌شوند.

اگر منظور ، جدا کردن و بدست آوردن یونهای موجود در یک محلول باشد، پس از عبور نمونه از ستون توسط جریان مداومی از محلول شستشو دهنده ، اجزای موردنظر از ستون خارج می‌شوند. بعد از خاتمه آزمایش باید ستون را با آب مقطر پر کرد. محلولی که وارد ستون می‌شود، جریان ورودی و محلولی که از ستون خارج می‌شود جریان خروجی نام دارد.تعادل تبادل یونی:R-OH + HCl --> R-Cl + H2O
R-H + NaCl --> HCl + R-Na


پس از مدتی ، ظرفیت رزینها از نظر تبادل یونی تکمیل می‌شود. در نتیجه ، باید تبادلگرهای کاتیونی و آنیونی را با افزایش اسید یا باز رقیق فعال کرد. این عمل را احیا یا بازسازی می‌نامند. در کارخانه‌هایی که فقط از زئولیت استفاده می‌شود، فعال کردن و بازسازی آن با افزایش محلول ده درصد کلرید سدیم انجام می‌شود.