شیمی پیام نور
کمومتریکس يا شيمی سنجی در حقيقت کاربرد علوم آمار، کامپيوتر و رياضی در شيمی می باشد. از روشهای ذکر شده......  کمومتریکس يا شيمی سنجی در حقيقت کاربرد علوم آمار، کامپيوتر و رياضی در شيمی می ب

کمومتريکس چيست؟

یکشنبه 06 فروردین 1391

کمومتریکس يا شيمی سنجی در حقيقت کاربرد علوم آمار، کامپيوتر و رياضی در شيمی می باشد. از روشهای ذکر شده...... 

کمومتریکس يا شيمی سنجی در حقيقت کاربرد علوم آمار، کامپيوتر و رياضی در شيمی می باشد. از روشهای ذکر شده برای درک بهتر اطلاعات شيميايی که در آزمايشگاه بدست مي آيد استفاده می شود، به اين صورت که با استفاده از آناليز داده های شيميايی بدست آمده اطلاعات مفيد استخراج می شود با توجه به اين اطلاعات می توان آزمايش های مورد نظر با بازدهی بهتر را طراحي کرد.کاربرد روشهای رياضی در شيمی سابقه ديرين دارد ولی با توجه به پيشرفت علوم کامپيوتر و کاربرد آن در علوم روشهای کمومتريکس در دهه اخير پيشرفت بسيار داشته است. در اين دو دهه روشهای کمومتريکس مختلفی توسط شيميدانها با کمک متخصصين علوم کامپيوتر، رياضی و آمار ارائه شده است.  بسياری از شيميدانها  ( کساني که از روشهای کمومتريکس استفاده مي کنند) آقای H.wold را به عنوان اولين کسی که اين روشها را معرفی کرده است نام می برند و به او لقب پدر علم کمومتریکس را داده اند. آقای H.wold در دهه 60 ميلادی مقالات بسياری تحت عنوان معرفی روشهای رياضی و کاربرد آنها در شيمی ارائه کرده است. سابقه استفاده و مطالعه روشهای کمومتريکس در ايران حدود 10 سال می باشد که در دانشگاههای مختلف اين مطالعات انجام مي شود.