شیمی پیام نور
فیزیک پایه1 ارزش آبی گرما سنج(ظرفیت گرمایی گرماسنج)   برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید