شیمی پیام نور
تصوير*ستاره اي* كه همانندالماس مي درخشد! ستاره شناسان ايرلندي باانجام تحقيقاتي ،ستاره اي را درفاصله حدود دوهزارسال نوري اززمين يافتندكه همانند الماس  مي درخشد.براساس  گزارش اسپيس،دانش

تصوير*ستاره اي* كه همانندالماس مي درخشد!

شنبه 5 آذر 1390

تصوير*ستاره اي* كه همانندالماس مي درخشد!

ستاره شناسان ايرلندي باانجام تحقيقاتي ،ستاره اي را درفاصله حدود دوهزارسال نوري اززمين يافتندكه همانند الماس  مي درخشد.براساس  گزارش اسپيس،دانشمندان  رصدخانه  آرما  در

ايرلند شمالي ستاره اي با شناسه يLSIV-14116راكشف كردندكه درفاصله دوهزارسال نوري اززمين واقع شده است.اين ستاره به رنگ آبي كم رنگ كه هماننديك الماس مي درخشدبه دليل اينكه اتمسفري بسيارغني از عنصرزيركونيم داردبا اين درخشش ديده مي شود.درحقيقت LSIV-14116اولين ستاره اي است كه تااين حدغني از زيركونيم است.به طوري كه سطح اين عنصردراين ستاره ده هزاربرابر بيشترازسطح زيركونيم موجوددرخورشيداست.

الماس هاي واقعي تركيباتي كربني هستند،درحالي كه بلورهاي زيركونيم دي اكسيددرجواهرسازي براي ايجادالماس ها ي تقلبي كه بسيارارزان ترازالماس هاي واقعي هستنداستفاده مي شود.

درحقيقت اين ستاره يك الماس تقلبي است كه درآسمان مي درخشد.علاوه برزيركونيم ستاره شناسان ايرلندي بامطالعه  برروي LSIV-14116 آثارشيميايي ازسه عنصرديگرشامل استرانسيم،ژرمانيم وايتريم رادراتمسفراين ستاره كشف كردند.

اين ستاره شناسان بامطالعه برروي تركيبات شيميايي اتمسفراين ستاره حجم بالاي زيركونيم راكشف كردند.درحالي كه تحقيقات پيشين نشان مي داد كه اين ستاره يك خرده كوتوله كمياب غني ازهليم است.زماني كه ستارگان باجرم كم ميميرند،بادكرده وشروع به پراكندن لايه هاي خارجي گازخود مي كنند.زماني كه تمام گاز خودرا ازدست داد هسته ي باقيمانده ي ستاره مرده كوتوله ي سفيدناميده مي شود.خرده كوتوله ها يك فازتكاملي مياني دربرخي ازستاره ها هستند.اين فازميان فازستاره ي عظيم سرخ وكوتوله سفيدقرارمي گيرد.مطالعه برروي اين خرده كوتوله ها مي تواندبراي درك بهترچرخه ي تكامل ستاره اي به دانشمندان كمك كند.

اين محققان با رصدخطوط طيفي LSIV-14116يابسامدهاي نورتابيده شده ازستاره موفق شدندمولكول ها وعناصرحاضردراتمسفراين ستاره را كشف كنندونشان دهندكه زيركونيم دراين اتمسفربادماي بالاي 20درجه سانتي گرادحضوردارد.